Beroepsaansprakelijkheid voor Advocaten

Vanaf december 2016 heeft Aon Professional Services een nieuwe website voor advocaten: www.aonadvocaten.nl

Op de nieuwe website vindt u informatie over verzekeringen voor advocaten en de actuele tarieven.
U kunt onder meer direct een beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanvragen.

Meer informatie

Beroepsaansprakelijkheid voor Notarissen

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor het notariaat is speciaal ontwikkeld door Aon Professional Services (APS), in overleg met de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). De polis biedt dekking voor aanspraken als gevolg van specifieke beroepsfouten (vergissing­en, nalatigheden en dergelijke). Daarnaast kan de dekking worden uitgebreid met die van de algemene aansprakelijkheidsverzekering (inclusief uw aansprakelijkheid als werkgever) zodat zowel materiŰle schade als ook 'zuivere vermogensschade' gedekt zijn. Een nieuwe ontwikkeling is dat de verzekering ook kan voorzien in een bestuurdersaansprakelijkheidsdekking indien uw praktijk in een besloten of naamloze vennootschap wordt uitgeoefend.

Verzekeraars

Aon Professional Services (APS) kan als onafhankelijk makelaar het beroepsaansprakelijkheidsrisico van notarissen onderbrengen bij alle verzekeraars die hiervoor verzekeringen aanbieden. Op dit moment zijn de belangrijkste aanbieders:

 • One Underwriting B.V.
 • HDI Global SE, the Netherlands,
 • AIG Europe Limited Netherlands,
 • Zurich Insurance PLC Netherlands branch.
Uiteraard zijn er verschillen in de voorwaarden van de diverse aanbieders. Indien gewenst geven wij een toelichting op deze verschillen.

Voordelen

Onderstaand treft u enkele voordelen aan van de door APS ontwikkelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor het notariaat:

 • Werelddekking zonder enige beperking (geen USA/Canada uitsluiting).
 • Een volledige dekking voor nog onbekende fouten en omstandigheden die zijn begaan vˇˇr de ingangsdatum van de polis (het zogenaamde ôinlooprisicicoö);
 • Een polisdekking die voldoet aan het Reglement beroepsaansprakelijkheid 2004 van de KNB (voorgaand protocol gratis meeverzekerd indien de dekking van de ambtsvoorganger wordt voortgezet) waarbij alle kosten ook boven het verzekerd bedrag worden vergoed;
 • Een gunstige premiestelling en een ruime dekking
 • Een additionele premiekorting voor grotere kantoren
 • De mogelijkheid om onder dezelfde polis ook een bedrijfsaansprakelijkheidsdekking af te sluiten
 • De juridische betaalfout is gratis meeverzekerd
 • Naadloze aansluiting op de collectieve excedentverzekeringen van de KNB
 • Mogelijkheid om ook hogere verzekerde sommen af te sluiten in aansluiting op de collectieve aansprakelijkheidspolissen van de KNB.
Schade melden

Mocht het ooit tot een aansprakelijkheidstelling komen dan heeft APS een panel van juristen in dienst die u graag terzijde staan. De ervaring leert dat deze juridische bijstand door onze relaties zeer wordt gewaardeerd.

Wij willen niet nalaten u er op te wijzen dat er in alle polisteksten een verplichting staat dat iedere omstandigheid, die aanleiding zou kunnen geven om een aanspraak tegen u in te stellen, onmiddellijk dient te worden gemeld aan uw makelaar of verzekeraar. Het komt nog vaak voor dat een probleem, dat in eerste instantie alleen leek te gaan over bijvoorbeeld de hoogte van de beloning, in een later stadium tot een aanspraak tegen de notaris kan leiden. Juist bij dit soort problemen is het van het grootste belang dat de omstandigheid (dus de eerste klacht) onmiddellijk wordt gemeld. Bij te late melding stellen verzekeraars zich namelijk op het standpunt dat er geen dekking is.

Het toepasselijke eigen risico verschilt per verzekeraar. Ook is het mogelijk om bijvoorbeeld een hoger eigen risico overeen te komen waardoor premie kan worden bespaard. Indien u dit wenst, zullen wij dit verder onderzoeken.

Meer informatie

Beroepsaansprakelijkheid voor Accountants

In samenwerking met NOVAK hebben wij een zeer concurrerende beroepsaansprakelijkheidsverzekering ontwikkeld.

De voordelen op een rij
 • Basisdekking van minimaal EUR 500.000,- tot EUR 3.000.000,- (hoger verzekerd bedrag op aanvraag mogelijk).
 • Volledige dekking voor nog onbekende fouten van vˇˇr de ingangsdatum van de polis
 • Onbeperkte nadekking van vijf jaar bij praktijkbeëindiging, overlijden of uittreding
 • Gunstige premiestelling
 • Extra premiekorting voor grotere kantoren is mogelijk.
Het risico

De kosten als gevolg van beroepsfouten kunnen de continu´teit van uw onderneming in gevaar brengen. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de kosten van schade aan derden als gevolg van beroepsfouten.

Dekking en voorwaarden

De dekking van deze verzekering is tweeledig. Naast de dekking van kosten die het gevolg zijn van beroepsfouten (zuivere vermogensschade) is er ook dekking mogelijk voor zogenaamde zaak- en letselschade (bedrijfsaansprakelijkheid).

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Alle accountants zijn verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben die voldoet aan de "Verordening regels voor accountants organisaties.". Deze voorschriften gelden voor alle kantoren met een maximale omzet tot EUR 7.500.000,- per jaar en zijn te vinden op de website van de NOvAA en NIVRA. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Aon Professional Services voldoet aan deze voorschriften!

Premie en eigen risico

De premie voor de NOVAK beroepsaansprakelijkheidsverzekering is gebaseerd op de omzet en de activiteiten van uw kantoor.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Indien u of uw werknemers schade aan derden toebrengen biedt Aon uitkomst. Grote kans dat die derden uw klanten zijn, daar heeft u nu eenmaal het meeste contact mee. Schade aan uw klanten kan ontstaan omdat u bij werkzaamheden bij uw klant iets omstoot of wanneer een klant bij u op de zaak struikelt over een losliggend tapijt. Ook uw hoedanigheid als werkgever is op deze rubriek meeverzekerd.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Bekend uit de media is de zaak omtrent World-Online maar ook op kleinere schaal komen claims meer en meer voor.

Met de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering wordt aan bestuurders van rechtspersonen bescherming geboden tegen schade waarvoor zij in hun privÚ-vermogen aansprakelijk worden gesteld. Het gaat hierbij om een bestuurs- of toezichthoudende functie bij bedrijven of non-profit instellingen.

Meer informatie

Beroeps- bedrijfsaansprakelijkheidverzekering voor Administratiekantoren

De voordelen op een rij
 • Volledige dekking voor nog onbekende fouten van vˇˇr de ingangsdatum van de polis;
 • Onbeperkte nadekking van tien jaar;
 • Gunstige premiestelling;
 • Onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering is tevens het bedrijfsaansprakelijkheidsrisico meeverzekerd.
 • Kosten van verweer, kosten van rechtsbijstand, gemaakte bereddingskosten en wettelijke rente. Deze kosten worden ongelimiteerd gedekt boven het verzekerde bedrag;
 • Het eigen risico is enkel van toepassing op het schadebedrag en is dus niet van toepassing op de kosten van verweer, kosten van rechtsbijstand, gemaakte bereddingskosten en de wettelijke rente;
 • Indien uw kantoor een claim tegen zich ingediend krijgt, zal verzekeraar indien nodig een advocaat voor u inschakelen die bekend is met accountancyzaken;
 • Verzekeraar vergoedt de schade als gevolg van vernietiging, beschadiging of vermissing van documenten die verzekerde onder zich houdt in de verzekerde hoedanigheid als onderdeel van het verzekerde bedrag tot een maximum van EUR 100.000,- per aanspraak en per jaar.
 • De aansprakelijkheid van verzekerden is gedekt indien de fout is begaan en de aanspraak is ingesteld in Europa.
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De kosten als gevolg van beroepsfouten kunnen de continu´teit van uw onderneming in gevaar brengen. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de schade aan derden als gevolg van beroepsfouten.

De volgende verzekerde bedragen zijn mogelijk: EUR 500.000,00 per claim / EUR 1.000.000,00 per jaar, EUR 1.000.000,00 per claim / EUR 2.000.000,00 per jaar.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Indien u of uw werknemers schade aan derden toebrengen biedt Aon uitkomst. Schade aan uw klanten kan ontstaan omdat u bij werkzaamheden bij uw klant iets omstoot of wanneer een klant bij u op de zaak struikelt over een losliggend tapijt. Ook uw hoedanigheid als werkgever is op deze rubriek meeverzekerd.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt tevens het bedrijfsaansprakelijkheidsrisico voor een verzekerd bedrag van
EUR 1.250.000,- per aanspraak / EUR 2.500.000,- per jaar en een eigen risico van EUR 250,- per aanspraak.

Premie en eigen risico

De premie voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering is gebaseerd op de omzet en de activiteiten van uw kantoor. Er kan gekozen worden tussen verschillende bedragen voor zowel het verzekerd bedrag als het eigen risico.

Schade informatie

Om het risico van een claim zo klein mogelijk te maken, hebben wij de volgende tips voor u:

 • Stuur altijd een brief waarin u de opdracht bevestigt naar uw klant, waarin u duidelijk de gemaakte prijsafspraken omschrijft en de reikwijdte van de door u uitgevoerde opdracht weergeeft. Wat is precies afgesproken qua werkzaamheden en wat gaat u precies uitvoeren.
 • Wijs cliŰnten in de brief waarin u de opdracht bevestigt op hun eigen verantwoordelijkheid.
 • Leg alle gemaakte afspraken vast. Hieronder vallen ook telefoonnotities en bezoekverslagen. Licht uw klant goed voor wat hij van u kan verwachten, communiceer met elkaar en maak voorbehouden.
 • Declareer regelmatig en specificeer facturen
 • Meld (mogelijke) claims, klachten en omstandigheden direct schriftelijk bij Aon om dekkingsproblemen met de verzekeraar te voorkomen.
 • Reageer binnen een redelijk termijn en adequaat op klachten van klanten.

Indien een claim bij Aon is gemeld, dient Aon ge´nformeerd te worden over alle in- en uitgaande correspondentie tussen u en de wederpartij. Indien u een aansprakelijkstelling ontvangt van de wederpartij, kunt u als reactie daarop een conceptbrief opstellen. Na goedkeuring van verzekeraar kan de brief verzonden worden. Belangrijk aandachtspunt is dat u nooit richting wederpartij aansprakelijkheid mag erkennen.

Verzekeraar zal in beginsel proberen de zaak in der minne te regelen. Op deze manier kunnen tijd en kosten bespaard worden.

Verzekeraar zal eventueel een advocaat inschakelen indien nodig. Er wordt een advocaat ingeschakeld die bekend is met claims waarmee accountants / administratiekantoren te maken hebben. Het is niet de bedoeling dat u zelf een advocaat inschakelt.